REGULAMIN DLA KLASY F3M

Regulamin klasy F3M

REGULAMIN DLA KLASY F3M

Postprzez Marek Szufa » Piątek, 31 Marzec 2006, 21:34

Regulamin w postaci pliku PDF do pobrania tutaj.


Klasa F3M-Duże modele samolotów akrobacyjnych

5.L.1.1 Definicja modelu

Jest to model samolotu, ale nie helikopter, model który jest sterowany powierzchniami sterowymi (ster kierunku, wysokości i lotki) przez modelarza przy użyciu nadajnika radiowego.
Musi to być model samolotu akrobacyjnego, który w rzeczywistości istnieje i wykonuje akrobację. Zawodnik musi to udowodnić przedstawiając odpowiednią dokumentację, a przynajmniej plany w trzech rzutach. Muszą to być rysunki gdzieś oficjalnie opublikowane, a nie wykonane własnoręcznie. Muszą być również dołączone zdjęcia pierwowzoru. Nie dotyczy to schematu malowania.

5.L.1.2. Definicja zawodów F3M

Zawody w tej klasie opierają się na trzech konkurencjach:
- Wiązanka obowiązkowa znana (ważna dwa kolejne lata)
- Wiązanka obowiązkowa nieznana, zawodnicy otrzymują ją na zawodach i nie mają możliwości wykonania ani jednego lotu treningowego. Sumaryczny współczynnik trudności tej wiązanki jest taki sam jak wiązanki znanej.
- Wiązanka 5 minutowa tzw. FREE STYLE

5.L.1.3. Charakterystyczne wymiary model w tej klasie to:

- Minimalna rozpiętość dla jednopłata………………………2.1 m
- Minimalna rozpiętość dla dwu płata…...…………………..1.8 m
- Maksymalna masa modelu bez paliwa……………………..25 kg

Model nie musi być wykonany własnoręcznie przez zawodnika.

Ograniczenie hałasu
Maksymalny poziom hałasu to 94 db(A) mierzone z odległości 3m od osi modelu, mierzone na powierzchni utwardzonej (asfalt lub beton) . Silnik pracuje na mocy maksymalnej. Pomiaru należy dokonać w płaszczyźnie 90 stopni do kierunku lotu, z prawej strony modelu na zawietrzne stronie. Mikrofon stoi na statywie na wysokości 30cm nad ziemią w linii silnika. W odległości 3m od modelu czy mikrofonu nie może być żadnych obiektów odbijających dźwięk. Pomiar hałasu powinien być dokonywany przed każdym lotem. Jeżeli podłożem jest ubita ziemia lub krótka trawa, dopuszczalny poziom to 92 db(A) Jeżeli test wypadnie negatywnie, model i nadajnik powinien być natychmiast usunięte z linii startu przez oficjalną obsługę startową. Należy dokonać ponownego testu ale przez innego mierniczego i drugi przyrząd. Przed drugim testem zawodnikowi nie wolno dokonywać w modelu żadnych zmian z wyjątkiem zatankowania modelu. Jeżeli ponowny test wypadnie negatywnie, za poprzedni lot należ dać ocenę „0”. W czasie pomiaru w strefie nie może latać żaden model. Pomiar nie powinien trwać dłużej jak 30sek. Radio używane do sterowania modelem musi być radiem bez sprzężenia zwrotnego(model nie może emitować żadnych sygnałów do nadajnika), jakikolwiek autopilot jest zabroniony, wyłączniki lub włączniki czasowe są zabronione.
Funkcje dozwolone :
- zmiana zakresów sterowania uruchamiana ręcznie
- uruchamianie funkcji przyciskami lub przełącznikami ale przez pilota
- manualnie uruchamiane funkcje „mixów” na sterach
Funkcje zabronione :
- przyciski czasowe do wykonania szybkich beczek
- urządzenia umożliwiające sekwencyjne uruchamianie funkcji
- autopilot ustawiający skrzydła do poziomu
- urządzenia do automatycznej zmiany skoku śmigła
- jakiekolwiek urządzenie reagujące na głos
- jakiekolwiek urządzenie zapamiętujące i analizujące dane z lotu.

Aby zostać dopuszczonym do zawodów należy: -przedstawić komisji sędziowskiej plan samolotu w trzech rzutach (samodzielnie wykonane rysunki nie będą akceptowane)
- pod uwagę są brane zasadnicze wymiary z rzutu z góry i z boku.
- skala modelu jest wyliczana z jego rozpiętości
- zmierzone mogą być wszystkie wymiary tolerancja to +/ - 10%
- stosunek powierzchni sterów do stałej powierzchni nośnej nie jest brany pod uwagę
tylko zewnętrzne wymiary skrzydeł czy stateczników są brane pod uwagę.
Ale zasada budowy sterów czy stałych powierzchni nośnych jest brana po uwagę.
Lotki muszą być dzielone jeżeli tak miał oryginał, stery muszą mieć wyważenia rogowe jeżeli tak było w oryginale.
- zawodnik powinien dostarczyć dokumentację na podstawie której możliwe będzie zweryfikowanie wymiarów modelu. W innym przypadku zawodnik i model nie zostaną dopuszczeni do zawodów.

5.L.1.4. Definicja i ilość pomocników
Pomocnikiem może być kierownik ekipy, inny zawodnik lub oficjalnie zgłoszony pomocnik. Każdy zawodnik ma prawo do jednego pomocnika w trakcie lotu. Do zapuszczenia silnika (ów), może być dwóch. Drugi z pomocników może ustawić model do startu i może zabrać model po lądowaniu.

5.L.1.5. Ilość lotów
Każdy z zawodników ma prawo wykonać po jednym locie w każdej z konkurencji. Lub taką samą liczbę lotów jak jego konkurenci.

5.L.1.6 Definicja próby:
Próba ma miejsce gdy zawodnik otrzyma zgodę na start.
Jeżeli zawodnik nie uruchomi silnika w ciągu trzech minut, musi ustąpić miejsca następnemu zawodnikowi. Jeżeli nastąpi zatrzymanie silnika w czasie rozbiegu ( przed oderwaniem) zawodnik może ponowić próbę uruchomienia, jednak tylko w ciągu tych 3 minut.

5.L1.7 Ilość prób
Każdy zawodnik ma prawo do jednej próby w każdej konkurencji.
Próba może być powtórzona tylko za zgodą kierownika sportowego zawodów jeżeli poprzednia nie powiodła się z powodów niezależnych od zawodnika (np. zakłócenia radiowe).Podobnie w czasie lotu(np. p.klucenie),że powtórzyć lot ale oceniane będą tylko figury po przerwaniu.odnik może ponowić próbę uruchmienia ),.opad deszczu, zakłócenie), zawodnik może powtórzyć lot ale oceniane będą tylko figury po przerwaniu.5.L.1.8. Definicja lotu oficjalnego

Za lot oficjalny uważa się lot w którym podjęta została próba jego wykonania .
Bez względu na ocenę na jaką został oceniony.

5.L.1.9. Punktacja

Każda figura powinna być oceniona przez każdego sędziego, w skali ocen od 0-10 w odstępach całych liczb. Ocena za każdą figurę powinna być przemnożona przez jej współczynnik w zależności od stopnia trudności (katalog Aresti). Każda figura nie zakończona powinna być oceniona za „0”. Figury powinny być wykonywane w takim miejscu w strefie aby były wyraźnie widoczne przez sędziów. Jeżeli z jakichkolwiek powodów niezależnych od zawodnika sędzia nie może obserwować figury w całości, powinien postawić za tę figurę ocenę „NO” (nie obserwowana). W tym wypadku zawodnik powinien za tę figurę otrzymać średnią ocenę pozostałych sędziów. Figury centralne powinny być wykonywane w centrum strefy, a figury nawrotowe nie powinny przekroczyć linii tworzącej kąt 70stopni z linią środkową, na przeciwko zawodnika w prawo i w lewo od niego. W pionie figury nie powinny przekraczać linii wytyczającej kąt 60stopni z ziemią. Również, wiązanka powinna być wykonywana nad osią centralną strefy oddaloną od zawodnika o około 150m. Za każde wyjście poza wyznaczone linie, każdy sędzia powinien obniżyć ocenę za daną figurę proporcjonalnie do wielkości naruszenia danej linii. Strefa powinna być wyznaczona tyczkami w kontrastowym kolorze, średnica tyczki min.100mm wysokość 4m. Tyczki powinny być umieszczone w centrum strefy i na przedłużeniu linii wyznaczającej kąt 70stopni z prawej i lewej strony – na osi centralnej strefy. Na tyczkach powinny być przyczepione flagi/wstążki w kontrastowym kolorze. Z pozycji zawodnika powinny być wyznaczone na ziemi białe lub kontrastowe linie (centralna i 70stopni w prawo i lewo) na odległość min 50m od zawodnika. Naruszenia strefy nie powinny być sygnalizowane żadnymi sygnałami dźwiękowymi czy wizualnymi. Linia sędziów powinna znajdować się nie dalej niż 10m za zawodnikiem i nie bliżej niż 7m. (od wierzchołka trójkąta 140stopni.) W przestrzeni zawartej pomiędzy przedłużeniami linii 70stopni za zawodnikiem. Po wykonaniu lotu, każdy z sędziów powinien niezależnie ocenić czy model w czasie lotu nie był za głośny. Jeżeli większość sędziów oceni, iż był za głośny, każdy z sędziów powinien ukarać zawodnika za lot 10 punktami karnymi. Jeżeli w ocenie sędziów model zachowuje się w strefie w sposób niebezpieczny, mogą nakazać zawodnikowi natychmiastowe lądowanie. Oceny jakie każdy zawodników otrzymał za lot od każdego z sędziów, powinny być upublicznione po zakończeniu kolejki.5.L.1.10. Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja końcowa jest sumą punktów za wiązankę znaną, nieznaną i Freestyle. Jeżeli w którejś konkurencji rozegrano dwie lub trzy kolejki, do zsumowania końcowego wyniku zalicza się lepszy lot. Końcowy wynik osiągamy poprzez dodanie ocen z trzech programów pomnożonych odpowiednio przez następujące współczynniki:

-program znany wynik…….....x 35%
-program nieznany wynik……x 45%
-program free wynik ….....x 20%

1000 punktów otrzymuje pilot, który otrzymał najwięcej punktów za swoje najlepsze trzy loty. Następnie punkty każdego następnego pilota przelicza się do 1000 punktów zwycięzcy w następujący sposób:

Sx
punkty końcowe zawodnika x =------x 1000
Sw

Sx - suma punktów danego zawodnika
Sw – suma punktów zwycięzcy

System statystycznego uśredniania TBL w tym momencie jeszcze w zasadzie nie funkcjonuje, aczkolwiek jeżeli organizator zawodów uzna to za stosowne, może używać już teraz oprogramowania z algorytmem TBL.

5.L.1.11. Sędziowanie

Zasady sędziowania tych zawodów są w zasadzie identyczne jak w klasie F3A. Jednak sędziowie powinni tutaj brać pod uwagę większe rozmiary modeli i ich inercję. Figury powinny być wykonywane wolniej niż w F3A i bardziej realistycznie.

Organizator powinien zapewnić pięciu sędziów, a liczonych powinno być tylko trzech.
Najniżej i najwyżej oceniający sędziowie powinni być odrzuceni w naliczaniu punktów.


5.L.1.12 Organizacja zawodów modeli akrobacyjnych dużej skali.

Organizator musi zapewnić określony mianem „pole wzlotów” teren o równej powierzchni utwardzonej lub z krótko skoszoną trawą . Z wolną od przeszkód strefą podejścia i strefą na przedłużeniu pasa po starcie.

Każdego dnia, przed rozpoczęciem lotów wszystkie nadajniki znajdujące się w rejonie rozgrywania zawodów muszą być zdeponowane w specjalnie do tego celu przeznaczonym miejscu i pod opiekę specjalnie do tego celu wyznaczonej osobie.
Osoba ta może wydać tylko jeden nadajnik zawodnikowi, który ma wykonać lot.
Osoby odpowiedzialne za obsługę startową powinny dopilnować aby zawodnik włączył swój nadajnik tylko za wyraźną zgodą sędziego głównego. Nie zezwala się
zawodnikom na używanie (zmienianie) częstotliwości innych niż te zgłoszone przez
nich samych w zgłoszeniu do zawodów (chyba że po uzgodnieniu z sędzią głównym)
Używany kanał musi być w sposób widoczny pokazany na nadajniku. Każdemu
zawodnikowi wolno używać tylko jednej częstotliwości podczas zawodów.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia zakłóceń na jakimś kanale sędzia główny
wyznaczy inną częstotliwość danemu zawodnikowi.

Natychmiast po wykonaniu lotu zawodnik jest zobowiązany do zwrotu nadajnika.
Każde nieupoważnione użycie nadajnika (włączenie go) powoduje natychmiastowe
wykluczenie zawodnika z zawodów. Może spowodować, nałożenie na niego nawet kary finansowej w wypadku spowodowania tym działaniem szkody.
Organizator powinien na okres zawodów zapewnić analizator częstotliwości lub inne urządzenie zapewniające stałą kontrolę pasma. W razie wykrycia zakłóceń pasma, natychmiast poinformować o tym fakcie zawodników i sędziego głównego.
Jeżeli nie zostało to ustalone inaczej, kolejność startów ustala się za pomocą losowania.
W wypadku gdy w wyniku losowania, obok siebie w kolejności znajdą się zawodnicy używający tego samego kanału, Dyrektor Sportowy powinien zmienić kolejkę tak by te same używane kanały nie występowały bezpośrednio po sobie.
Przed rozpoczęciem zawodów organizator powinien sprawdzić czy w rejonie rozgrywania zawodów pasmo w którym pracują zgłoszone przez zawodników nadajniki, jest wolne od zakłóceń.
Przed rozpoczęciem zawodów, w rejonie ich rozgrywania organizator powinien, za pomocą urządzenia skanującego sprawdzić dopuszczone pasmo radiowe, na okoliczność występowania zakłóceń . Powinien dokonać tych sprawdzeń kilkakrotnie, tak w normalny dzień tygodnia, jak i w „weekend”. W przypadku stwierdzenia zakłóceń, na generalnej odprawie na rozpoczęcie zawodów powinien o takim fakcie poinformować zawodników.


Kolejność startów ustala się na podstawie losowania do pierwszej konkurencji. Kolejność startów do następnych lotów ustala się według odwrotnej kolejności do zajętych miejsc w pierwszej konkurencji.
Podczas lotu zawodnik powinien stać przed sędziami, w wyznaczonym miejscu pod nadzorem swego pomocnika i kierownika lotów.
Zawodnik powinien być przywołany na linię startu na pięć minut przed swoim startem .
Jeżeli jego częstotliwość jest aktualnie wolna, za zgodą Kierownika lotów może otrzymać swój nadajnik, uruchomić go i dokonać sprawdzenia sterowania. Zwraca się uwagę aby wszelkie związane z tym czynności były wykonywane tak by nie zakłócić koncentracji zawodnikowi aktualnie latającemu.
Jeżeli wystąpi konflikty częstotliwości (niemożliwość przesunięć w kolejności startów) zawodnikowi przygotowującemu się do startu, przysługuje dodatkowo jedna minuta na sprawdzenie radia, przed rozpoczęciem odliczania 3 minut na rozpoczęcie lotu.

5.L.1.13 Wykonywanie lotów

Figury powinny być wykonywane jedna po drugiej w formie wiązanki, bez
jakichkolwiek przerw pomiędzy nimi. W kolejności takiej jak zostały narysowana na
formularzu przekazanym sędziom. Zawodnik nie może powtórzyć raz wykonanej
figury. Zawodnik ma trzy minuty na uruchomienie silnika i jedenaście minut na
wykonanie lotu. Odliczanie czasu rozpoczyna się w momencie gdy
zawodnik otrzyma zgodę na uruchamianie lub start od Sędziego Głównego.

Model musi wystartować i wylądować samodzielnie, znaczy to iż niedopuszczalne
jest wypuszczanie modelu z rąk.
Jeżeli w czasie lotu od modelu odpadnie jakakolwiek część, w tym momencie
zawodnik musi zostać o tym głośno powiadomiony, zostaje wstrzymane ocenianie
a model powinien natychmiast zostać sprowadzony do lądowania.

Kierunek kręcenia wiązanki jest określony poprzez kierunek startu.

Czas lotu to czas od momentu otrzymania zgody na start, do momentu przyziemienia.

Ocenianie zostaje zakończone w momencie gdy upłynie jedenaście minut.

Po zakończeniu wiązanki znanej, nie zezwala się na wykonywanie jakichkolwiek
dodatkowych figur. Zawodnik powinien wykonać podejście i lądowanie
natychmiast po zakończeniu programu. Wykonanie jakiejkolwiek dodatkowej
figury powoduje ocenę „0” za lądowanie.

Model powinien wylądować na polu wzlotów o promieniu 50m ,
lub na pasie o długości 100m jeżeli jego szerokość jest większa niż 10m.
Lądowanie liczone jest od punktu w którym model po raz pierwszy dotknie
ziemi do miejsca w którym się zatrzyma. Jeżeli model nie zatrzyma się na polu
wzlotów, rozbije się, stanie na „nosie” , skapotuje lub zmieni kierunek lądowania
o więcej niż 20stopni, lądowanie ocenione będzie za „0” .

5.L.1.14. Programy

a - Program „znany „ ważny na dwa kolejne lata.
b- Program „nieznany” przedstawiany jest zawodnikom wieczorem dnia
poprzedzającego dzień rozgrywania konkurencji, lub rano tego dnia,
bez możliwości wykonania ani jednego lotu treningowego. Jeżeli zostanie
udowodnione, że zawodnik wykonał lot treningowy zostanie wykluczony
z zawodów. Ten program powinien być całkowicie nowy, nieznany,
sumaryczny współczynnik „K” powinien być taki sam jak w programie
„znanym”.
Wszystkie kwestie związane z rysowaniem programów, wyliczaniem
współczynnika „K”, wykonaniem figur i oceną ich wykonania, powinny
być rozwiązywane w oparciu o przepisy i zasady obowiązujące w F3A i
w oparciu o katalog ARESTI.
Jedyna różnica to kąt strefy (70stopni w prawo i 70stopni w lewo) oraz
większa odległość modelu od zawodnika (150m).

Przed rozpoczęciem programu nieznanego, Sędzia Główny powinien
przeprowadzić odprawę z zawodnikami i sędziami, szczegółowo omawiając
program -tak co do latania jak i sędziowania.

Znajomość symboli katalogu ARESTI jest sprawą zasadniczą i należy to
potwierdzić tak w stosunku do zawodników jak i do sędziów.

C - „Freestyle”

Program ten daje zawodnikowi możliwość wykazania się swoimi
umiejętnościami i możliwościami jego modelu. Nie przewidziano żadnych
ograniczeń co do ilości figur czy sumarycznego współczynnika „K”
Jednak najważniejszy aspekt tego programu to:

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

Styl latania może różnić się od stylu latania w poprzednich dwóch
programach.
Maksymalny czas lotu to 5 minut, liczony od momentu otrzymania zgody na
start do momentu przyziemienia przy lądowaniu.
Zawodnik powinien być głośno powiadomiony o rozpoczęciu ostatniej
minuty. Po upływie piątej minuty, sędziowie powinni zakończyć sędziowanie.
Jeżeli pilot nie ląduje sędzia główny powinien powiadomić go jak najszybciej
o konieczności lądowania. Jeżeli pilot przedłuży lot powyżej pięć minut
sędziowie powinni postawić ocenę „0” za kryterium „Technika wykonywania
figur” (K2).

Kryteria punktowania

Ocenianie „Freestylu” opiera się na pięciu elementach. Każdy z nich ma
kilka kryteriów punktowanych od 0 do 10 . Każda postawiona ocena jest
mnożona przez współczynnik danego kryterium (K-współczynnik trudno-
ści).

Oryginalność: Trzy kryteria:

-Nowe figury K=2
Pilot zademonstrował nowe, lub bardzo rzadko
obserwowane figury, lub wiązanka była w dużym stopniu
zróżnicowana.

-Efekty specjalne K=1.
Wytwornice dymu. Wstążki, taśmy, serpentyny. Efekty te
powinny być używane tylko w odpowiednich momentach
lotu, dla podkreślenia czy zaakcentowania figur. Jeżeli
pilot użyje tych efektów w nieodpowiednim momencie,
lub w sposób mało ciekawy, zbyt długotrwały czy
jednostajny, nawet jeżeli sam efekt jest bardzo efektowny,
ocena nie powinna być zbyt wysoka.

- Harmonia z muzyką : K= 3
Jeżeli pilot zgłosi, że będzie latał w rytm muzyki, lot i
figury muszą komponować się z muzyką. Charakter figur
powinien być dopasowany do charakteru muzyki, a lot
powinien odbywać się w jej rytmie. Muzyka w takim locie
nie może być po prostu tylko tłem.

Harmonia i rytm lotu: Dwa kryteria

-Miejsce w strefie : K=2
Wiązanka powinna być tak zaaranżowana aby była
dobrze umiejscowiona w strefie. Aby sędziowie przez
cały lot mieli model dobrze widoczny w każdym
momencie wiązanki. Należy pamiętać, że względy
bezpieczeństwa są sprawą najważniejszą.

-Kolejność figur : K=2
Cały lot, od startu do lądowania powinien sprawiać
wrażenie płynności. Kolejne, następujące po sobie
figury powinny sprawiać wrażenie konsekwencji wy-
nikającej z kolejności ich wykonywania.

Sposób wykonywania figur: Dwa kryteria

-Technika wykonywania figur: K=2

Skomplikowane i ryzykowne figury muszą być
oceniane wysokimi ocenami, pod warunkiem, że w ich
wykonaniu nie zauważone będą żadne błędy, figury
prostsze i mniej złożone muszą być ocenione niżej.

-Jakość wykonania figur: K=2

Cały lot musi sprawiać wrażenie iż figury w nim
występujące nie były przypadkowe, a cały program
musi sprawiać wrażenie dobrej jakości wykonania.
Fakt, że jest to „Freestyle” nie może powodować aby
lot sprawiał wrażenie przypadkowego i chaotycznego
z uszczerbkiem na technice czy jakości wykonania.
Lub wrażenia pokazu cyrkowego.

Sędziowie powinni odnieść wrażenie, że pilot doskonale panował nad modelem
podczas całego lotu. W żadnym momencie lotu nie powinno być sytuacji w
której zagrożonym byłby człowiek lub sam model.

Różnorodność: K=2

Zawodnik powinien unikać powtarzanie tych samych
figur. Jedynym momentem w którym powtórzenia
są dozwolone to(nie obniżają oceny za różnorodność)
te w których figury powtarzają się w trakcie tego
samego motywu muzycznego(jeżeli program jest
wykonywany w akompaniamencie muzycznym).

5.l.1.15. Bezpieczeństwo

Kierownik sportowy zawodów, wyznaczy osobę odpowiedzialną za bezpie-
czeństwo lotów. Osoba ta powinna na stałe przebywać na miejscu lotów i
prowadzić stałą obserwację sytuacji na ziemi i w powietrzu. Nie powinna
w żadnym momencie być dalej od latającego zawodnika, jak odległość
z której ma z nim głosowy kontakt . Jest to osoba, upoważniona do wydania
zawodnikowi polecenia przerwania lotu i/lub lądowania, jeżeli zajdzie taka
konieczność podyktowana względami bezpieczeństwa.

Podczas lotów „free style” , odległość strefy od zawodnika nie może nigdy być
mniejsza niż 20m. Każda figura wykonana bliżej niż 20m od zawodnika,
bądzie liczona za „0”.
W pobliżu tej linii (20m) od zawodnika, model może lecieć albo równolegle
do niej, albo odlatywać w przeciwnym kierunku.

Strefa jaka jest wyznaczana dla lotów obowiązkowych i nieznanych, nie ma
zastosowania w programie „Freestyle”. Niemniej jednak, jeżeli zawodnik
przeleci modelem do tyłu, poza swoją pozycję, powinien natychmiast
otrzymać polecenie przerwania lotu a cały lot uznany będzie za „zero”.F3M – DUŻE MODELE AKROBACYJNE RC
OPIS MANEWRÓW

START:Model znajduje się na pozycji startowej. Startuje, wykonuje zakręt o 90°
w stronę linii wyznaczonej przez tyczki na nawietrznej i na zawietrznej stronie strefy.
Kiedy znajdzie się mniej więcej nad tą linią, wykonuje zakręt o 270 stopni. Teraz
wykonuje przelot z wiatrem, w którym zawodnik ma możliwość wytrymowania
modelu. Gdy model znajdzie się mniej więcej na wysokości tyczki zawietrznej,
wykona zakręt o 180 stopni, lub inną nawrotową figurę -według uznania zawodnika.

UWAGI dla sędziów:
# Jeżeli zawodnik nie wykona lotu jak opisano ocena „zero”
# Model utracił kierunek przy starcie, przeciął linię sędziów
ocena „zero”
# Tylko ocena „0” lub „10” może być postawiona za start.

LĄDOWANIE: Na zredukowanej mocy należy wykonać zakręt o 180stopni z
wyprowadzeniem pod wiatr. Zakręt ten może być wykonany na stałej wysokości lub
w opadaniu. Wykonać podejście do lądowania i przyziemienie w rejonie strefy przy-
ziemienia. Lądowanie uważa się za zakończone, jeżeli model po przyziemieniu
przekołuje ok 10m lub zatrzyma się.

UWAGI dla sędziów:
# Jeżeli model nie wykonał opisanego manewru ocena „0”
# Jeżeli którakolwiek goleń podwozia złożyła się lub zła-
mała się ocena „ 0 „
# Jeżeli model wylądował poza strefą lądowania ocena „0”
Strefa lądowania to obszar wyznaczony przez okrąg o
promieniu 50m., lub pomiędzy liniami oddalonymi od
siebie o 100m na pasie o szerokości co najmniej 10m.
# Tylko na„0” lub „10” można ocenić manewr lądowania.Tłumaczenie i interpretacja
Marek Szufa
Z lotniczym pozdrowieniem
Marek
Marek Szufa
 
Posty: 26
Dołączenie: Wtorek, 7 Luty 2006, 00:47
Miejscowość: Podkowa Lesna

Postprzez Marek Szufa » Piątek, 31 Marzec 2006, 21:46

Witam

Zapomniałem poprosić zainteresowanych tym tematem o komentarze, po uważnym kilkakrotnym przeczytaniu tego regulaminu.
Z lotniczym pozdrowieniem
Marek
Marek Szufa
 
Posty: 26
Dołączenie: Wtorek, 7 Luty 2006, 00:47
Miejscowość: Podkowa Lesna

Postprzez Marek Zakrzewski » Niedziela, 2 Kwiecień 2006, 08:20

Witam!
Regulamin jest bardzo czytelny, podoba mi się zę postawiono mocno na bezpieczeństwo.

Czy w programie freestylowym dopuszczalne będzie (z opisu wynika że nie) obejście dookoła modelu będącego przez ten czas nisko w zawisie ?

Czy będzie kilka programów "znanych" obowiązkowych o różnych stopniach trudności czy tez jeden obowiązujący przez dany okres.

Kto będzie określał i tworzył program nieznany ?
Pozdrowienia z Torunia
Marek Zakrzewski
www.rctorun.pl

Aeroklub Pomorski w Toruniu
Awatar użytkownika
Marek Zakrzewski
 
Posty: 41
Dołączenie: Poniedziałek, 6 Luty 2006, 22:07
Miejscowość: Toruń, Polska

Postprzez Marek Szufa » Niedziela, 2 Kwiecień 2006, 09:44

Witam

Obchodzenie modelu, jezeli ktoś potrafi, można robić na pokazach. Zawody jak widać mają swój regulamin, trzeba niestety go przestrzegać. Mówię niestety bo regulaminy zawsze wzbudzają niechęć, ale jeżeli mówimy o zawodach , to chyba jednak muszą w jakiejś formie obowiązywać. Myślę, że umiejętność zastosowania się do regulaminu jest również jedną z umiejętności, której się trzeba nauczyć a potem ją trenować. Myślę, że jest to jeden z pozytywnch elementów naszej osobowości, który dzięki hobby które uprawiamy rozwijamy w sobie, z pożytkiem w naszym życiu codziennym.

Programy znane są dwa. Obowiązują dwa kolejne lata i są ogłaszane przez FAI. Jest to program znany narodowy-prostszy i program znany międzynarodowy-trudniejszy. Są one ogłoszone na oficjalnej stronie FAI, można je z tej strony pobrać. Moim zamiarem w tej chwili, było poddanie pod dyskusję samego regulaminu. Jak się okaże , że jest OK zamieszczę go na naszej stronie w całości:regulamin, wiązanki,formulaż dla sędziów,rysunek organizacji strefy.

Program nieznany jest tworzony przez grono sędziowskie na zawodach-opisałem tę procedurę w regulaminie.
Z lotniczym pozdrowieniem
Marek
Marek Szufa
 
Posty: 26
Dołączenie: Wtorek, 7 Luty 2006, 00:47
Miejscowość: Podkowa Lesna

Postprzez Marek Zakrzewski » Niedziela, 2 Kwiecień 2006, 23:15

Jak napisałem wcześniej regulamin jasny i czytelny. :D

Mam jeszcze jedno pytanie w sprawie programu " freestyle".
Czy pilot "składa" swoją wiązankę z elementów znanych i ustalonych w regulaminie, czy tez jest to "radosna twórczość pilota na temat latania" ale sensownioe połączona i figury nie muszą być zawarte w zbiorze figur regulaminu ?
Pozdrowienia z Torunia
Marek Zakrzewski
www.rctorun.pl

Aeroklub Pomorski w Toruniu
Awatar użytkownika
Marek Zakrzewski
 
Posty: 41
Dołączenie: Poniedziałek, 6 Luty 2006, 22:07
Miejscowość: Toruń, Polska

Postprzez Marek Szufa » Poniedziałek, 3 Kwiecień 2006, 08:45

Witam
Zasady latania w F3M oparte są na dwóch podstawach : regulamin i katalog Aresti.
Akurat „free style” opisałem w regulaminie dosyć obszernie, zwłaszcza w części dotyczącej oceniania. Jak sama nazwa wskazuje jest to wiązanka „nieograniczona”.
Jedyne ograniczenia związane są tylko z bezpieczeństwem (nie bliżej niż 20m) i czasem lotu -5min. Figury pilot dobiera z katalogu Aresti ale jest tu również miejsce na „radosną twórczość „ z tym , że jak napisałem bez przesady. Twórcy regulaminu napisali: cyt.”nie ma to być cyrk”. Choć z drugiej strony jest oceniana różnorodność figur, nowe nie skatalogowane figury, jest nawet powiedziane, że figury o większym stopniu ryzyka powinny być ocenione znacznie wyżej. Generalnie program ten jest jak powiedziałeś miejscem na” radosną twórczość” i chyba nam o to właśnie jako pilotom chodzi.
Z lotniczym pozdrowieniem
Marek
Marek Szufa
 
Posty: 26
Dołączenie: Wtorek, 7 Luty 2006, 00:47
Miejscowość: Podkowa Lesna

Postprzez Marek Zakrzewski » Wtorek, 4 Kwiecień 2006, 21:05

Witam!
Panie Marku dziękuję za informacje i wyjasnienia.
Dla mnie jest wszystyko jasne i czytelne.
Pozdrowienia z Torunia
Marek Zakrzewski
www.rctorun.pl

Aeroklub Pomorski w Toruniu
Awatar użytkownika
Marek Zakrzewski
 
Posty: 41
Dołączenie: Poniedziałek, 6 Luty 2006, 22:07
Miejscowość: Toruń, Polska


Powróć do F3A, F3C, F3D, F3M, F3N, F3P - akrobacja samolotowa, śmigłowcowa i modeli klasy gigant; wyścig RC